1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 1.  Sklep internetowy ABC_ZDROWIA, działający pod adresem www.abc-zdrowia.eu prowadzony jest przez ABC-ZDROWIA Sklep Zielarsko- Medyczny i Zaopatrzenia Ortopedycznego, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 3a NIP: 6451656728, Krystyna Sawicka- Korzyńska
 2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania przez Kupujących Zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu internetowego abc-zdrowia.eu
 3.  Każdy Kupujący korzystający ze Sklepu internetowego www.abc-zdrowia.eu  jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad. Poprzez dokonanie przez Kupującego czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.abc-zdrowia.eu Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4.  Katalog produktów dostępnych w Sklepie internetowym www.abc-zdrowia.eu oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

2. DEFINICJE 

 

 1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne lub prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2.  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca stronę www.od-natury.pl, czytająca opublikowane na niej treści, bez konieczności rejestracji.
 3.  Formularz zamówienia – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i ilości produktów.
 4.  Sprzedającego o swoich danych osobowych, adresie wysyłki, rodzaju i ilości zamówionych produktów, wybranej formie płatności, potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz gdzie może umieścić uwagi do zamówienia.
 5.  Sklep, Sklep internetowy www.abc-zdrowia.eu – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem URL: www.abc-zdrowia.eu
 6.  Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami.).
 7.  Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8.  Konto – podstrona Sklepu, w ramach której Kupujący ma możliwość składania zamówień po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu.
 9.  Logowanie – czynność poprzedzająca złożenie przez Kupującego zamówienia. Dokonywane poprzez podanie adresu e-mail Kupującego i ustanowionego przez Kupującego podczas czynności rejestracji hasła.
 10.  Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu.
 11.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 12.  Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 13.  Punkt odbioru osobistego, pick up store – sklep stacjonarny pod adresem: ul. Bytomska 3a, 42-600 Tarnowskie Góry

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

 1. Rozpoczęcie korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego www.od-natury.pl i składanie zamówień na zakup wybranych Produktów za jego pośrednictwem, poprzedza dokonanie przez Kupującego jednorazowej Rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Kupującego oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu. 
 2. W formularzu rejestracyjnym Kupujący zobowiązany jest prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk. Kupujący odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym danych.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji, będą niezupełne lub gdy dane podane przez Kupującego są błędne lub nieprawdziwe.
 4. Sprzedający nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
 5. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu internetowego, w tym za błędnie podane przez Kupującego informacje w którymkolwiek z punktów formularza zamówienia
 6. Rejestracja Kupującego zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. 
 7. Zamówienia składane są za pośrednictwem portalu www.abc-zdrowia.eu oraz wszelakimi środkami porozumiewania się takimi jak telefon, e-mail, fax.
 8. Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia, poprzez wybór opcji „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.abc-zdrowia.eu jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy ze Sprzedającym na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie. 
 9. Składając zamówienie w sposób opisany w punkcie 8 powyżej, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Składając formularz zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania informacji ustawowo wymaganych do zawarcia i realizacji umowy: imienia, nazwiska, kraju i adresu zamieszkania Kupującego oraz imienia, nazwiska, kraju i adresu dostawy, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i ewentualne dalsze uzgodnienia.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji Kupującego, bądź składania przez niego Zamówienia.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu i dostępności i czasu oczekiwania zamówionych przez Kupującego towarów.
 13. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedającego, równoznaczne jest z przyjęciem złożonej przez Kupującego oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedający potwierdzi wszystkie istotne elementy Zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych Produktów, ich cenę netto i brutto, dane Kupującego oraz koszty i adres do wysyłki.
 14. Po złożeniu przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego Zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w Sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedającego Zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której Sprzedający potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji, Kupujący zawiera ze Sprzedającego umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu Zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
 15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia i opłacenia Zamówienia, lub najbliższego dnia roboczego po jego otrzymaniu, w przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, Sprzedawca potwierdzi dostępność Produktu oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 16. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
 17. Sprzedający dostarczy zamówione towary przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia i w potwierdzeniu Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 18. Kupujący może odebrać towary osobiście w Punkcie odbioru osobistego.
 19. Kupujący bez upoważnienia nie może występować w imieniu innych osób ani podawać się za osoby trzecie w kontaktach ze Sprzedającym.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.abc-zdrowia.eu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 21. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji umowy z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 22. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.abc-zdrowia.eu zawierają podatek VAT i wyrażone są w PLN. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 23. Koszt przesyłki ponosi Kupujący chyba, że strony postanowiły inaczej.
 24. Sprzedający na zakupione towary standardowo wystawia paragon. Paragon obejmuje zamówiony towar, wybrany przez Klienta sposób zapłaty i dostawy. Na żądanie Kupującego, zawarte w formularzu zamówienia, Sprzedający wystawia fakturę VAT, o ile Kupujący podał w momencie Rejestracji lub przy składaniu zamówienia, numer NIP. 

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 

 1. Zasady zapłaty i wysyłki towaru dotyczą zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki zagraniczne realizowane są na indywidualnie uzgadnianych zasadach i indywidualnie określanych kosztach dostawy.
 2. Kupujący uiszcza zapłatę za towar i jego dostawę niezwłocznie po złożeniu formularza zamówienia przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Alior Bank , numer rachunku 49 2490 0005 0000 4000 8383 4707, z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Kupującego oraz numer zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego; gotówką, w PLN, przy odbiorze przesyłki kurierskiej z zakupionym towarem za pobraniem, przy czym, w przypadku wybrania tej formy płatności kupujący zostanie obciążony opłatą wyszczególnioną na stronie zamówienia; gotówką lub kartą płatniczą/kredytową VISA, MasterCard i Maestro, w przypadku odbioru towaru w Punkcie odbioru osobistego.
 3. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży, jeżeli Kupujący nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia kolejnego po dniu złożenia formularza zamówienia.
 4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej UPC firmy kurierskiej DPD oraz Fed Ex, chyba że Kupujący wybierze w formularzu zamówienia opcję odbioru w punkcie odbioru osobistego.
 5. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, od momentu zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku braku możliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał w tym przypadku prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanej paczki. W przypadku nieodebrania przesyłki, Sprzedający może na prośbę Kupującego przesłać zakupiony towar jeszcze raz, po uiszczeniu przez Kupującego opłaty za ponowną dostawę. W innym przypadku zakupiony towar będzie składowany w punkcie odbioru osobistego przez okres do trzech miesięcy, nie dłużej jednak, niż termin przydatności produktu. Po tym terminie towar przechodzi na własność Sprzedającego, jako zwrot kosztów magazynowania poniesionych przez Sprzedającego.
 7. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedający zaleca sporządzić protokół szkody.
 8. Koszty przesyłek wielkogabarytowych są uzgadnianie indywidualnie.
 9. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień Kupujących następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych szczególną formą sprzedaży, Kupujący ma prawo anulować Zamówienie lub zrealizować je na warunkach oraz z uwzględnieniem cen obowiązujących poza warunkami promocji i wyprzedaży.
 10. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad.
 11. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancji producenta.
 12. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z Umową sprzedaży lub rękojmi można składać telefonicznie oraz mailowo bądź przesłać pisemnie na adres: ABC-Zdrowia, ul. Bytomska 3a, 42-600 Tarnowskie Góry, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 13. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu  oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.
 15. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy, wolny od wad.
 16. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do żądania alternatywnie usunięcia wady bądź wymiany towaru na wolny od wad.
 17. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. Zwrot dokonany zostanie na podstawie odesłanej przez Klienta podpisanej faktury korygującej oraz informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, w terminie 2 dni roboczych przelewem na wskazany rachunek bankowy Kupującego

 

5. REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 1. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową Kupujący ma prawo zgłosić reklamację u Sprzedawcy.
 2. Nie podlega reklamacji subiektywna ocena skuteczności działania zakupionych towarów.
 3. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się sporządzenie pisma reklamacyjnego zawierającego dane teleadresowe, nazwę zakupionego produktu, datę zakupu, powód reklamacji, datę stwierdzenia niezgodności, oczekiwania Kupującego (np. żądanie naprawy towaru, wymiany towaru, zwrotu pieniędzy). Do pisma reklamacyjnego konieczne jest dołączenie kopii dowodu zakupu. Bez dowodu zakupu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Pismo reklamacyjne można wysyłać na adres pocztowy siedziby przedsiębiorstwa lub na adres mailowy abc-zdrowia@o2.pl
 5. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.
 6. Powyższe postanowienia nie wyłączają odpowiedzialności sklepu z tytułu niezgodności produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ((Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). W przypadku Umowy zawartej z podmiotem niebędącym Konsumentem, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 7. Ze względu na specyfikę towarów, ich osobiste, intymne lub higieniczne przeznaczenie a także konieczność zagwarantowania właściwych warunków przechowywania suplementów diety Sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionego towaru i nie wymienia towaru, z wyłączeniem pozytywnie rozpatrzonych reklamacji oraz przypadków odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 8. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu  oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.
 10. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy, wolny od wad.
 11. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do żądania alternatywnie usunięcia wady bądź wymiany towaru na wolny od wad.
 12. Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek przyczyn zwrotu. 

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Każdy użytkownik witryny ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, uzupełniania, usuwania swoich danych osobowych, a także ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych wymaga jego odrębnej zgody.
 5. Sprzedający zapewnia ochronę danych poprzez używanie bezpiecznego protokołu https

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu ABC-ZDROWIA i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego; skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami; szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
 4. Sprzedający zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.

 

8.  POLITY COOKIES

 

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Prestashop
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies z portalu abc-zdrowia.eu poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w oknie pop-up wyświetlanym w momencie załadowania się strony internetowej sklepu.
 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokownie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia.
 6. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 7. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
 9. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.  Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym umowy zawarte przed zmianą Regulaminu są realizowane według Regulaminu obowiązującego w dacie ich zawarcia.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie sklepu.
 3. Kupujący może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez usunięcie swojego konta w Sklepie internetowym wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres abc-zdrowia@o2.pl
 4. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 600 556 115 lub pocztą elektroniczną na adres abc-zdrowia@o2.pl
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 9. Sprzedający informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z Umową, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2017r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego dopełniamy wszelkich starań celem zapenienia bezpieczeństwa w ich przetwarzaniu. Wykorzystujemy technologię bezpiecznego połączenia SSL stosowanego również przez banki.

 

Zgodnie z  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także uchylenia Dyrektywy 95/46/WE przedatwaiamy poniższa politykę prywatności:

 

 Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma ABC-ZDROWIA Sklep Zielarsko Medyczny i Zaopatrzenia Ortopedycznego Krystyna Sawicka-Korzyńska ul. Słowackiego 31, 42-600 Tarnowskie Góry (w dalszej części oświadczenia nazywana jako :administrator, firma, my).

 

2.   Jak się z nami skontaktować, w celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

 

Mogą Państwo napisać e-mail pod adres: abc-zdrowia@o2.pl bądź wykonać tel. Pod numer 600 556 115.

 

3.   Skąd mamy Państwa dane?

 

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym.

 

4.  W jakim celu przetwaramy państwa dane ?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Przekazane przez Państwa dane mogą być wykorzystane do kontaktu w celu doprecyzowania wątpiwości lub poinformowania o statusie zamówienia. Dodatkowo dane przez Państwa przekazane są wystawiane w przypadku faktury vat.

 

Ponadto przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej w celu poprawiania jakości świadczonych usług:

 

 • monitorowanie aktywności
 • dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • prowadzenie analiz statystycznych

 

 

 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwrzanie swoich danych osobowych poprzez poinformowanie nas za pomocą wiadomości e-mail: abc-zdrowia@o2.pl lub telefonicznie. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą mają Państwo prawdo do bycia zapomnianym. W ten sposób usuwamy Państwa dane kontaktowe.

 

5.   Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?

 

W celu przeglądania strony nie trzeba podawać jakichkolwiek swoich danych. Przekazane przez Państwa dane są dobrowolną decyzją w celu złożenia zamówienia. Żeby zrealizować zamówienie potrzebujemy Państwa godność, adres do wysyłki oraz telefon i e-mail. W przypadku wystawienia faktury vat potrzebujemy dodatkowo nr NIP oraz nazwy firmy.

 

Jeżeli nie otrzymamy od Państwa tych danych, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

 

 

6.   Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzania przez nas dancyh osobowych ?

 

 • Prawo do bycia zapomnianym: usuwamy Państwa dane z historii zamówień i nie kontakutjemy się z Państwem.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych w każdej chwili
 • Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7.   W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych ?

 

Gdy dane są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego lub w innych celach na które nie wyrażają Państwo zgody.

 

 

8.   Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

Nie udostępniamy danych osobowych nikomu z wyjątkiem dostawców usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa z uwagi na wysyłkowy charakter naszej działalności. Jest to Poczta Polska, broker kurerski furgonetka.pl oraz operatorzy bankowi.

Powierzamy dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług w naszym imieniu.

W przypadku przekazywania danych, zapewniamy, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług w naszym imieniu.

 

9.   Jak długo przechowujemy  dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

 

10.   Czy przekazujemy dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

11.   Informacja o plikach cookies.

 

W ramach naszych witryn stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.