Informacja o refundacji na pieluchomajtkisprzęt stomijnycewniki wewnętrzne, zewnętrzne oraz urologiczne jednorazoweworki do zbiórki moczucewniki do odsysania i rurki tracheotomijne.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. obowiązują stare wzory zleceń (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne).


Nowy wzór zlecenia na środki pomocnicze obowiązuje od dn. 1 lipca 2014 r. (POBIERZ) (Rozporządzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy).

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

W przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, „Część B” zlecenia zachowuje swoją ważność zgodnie z datą podaną na pierwszej stronie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale bez ważnej karty i nie potwierdzone przez NFZ w tym terminie, tracą ważność.

W przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie datę ważności określa się na 31 lipca 2014 r.

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. np. wniosek trzymiesięczny na VII-VIII-IX realizowany w sierpniu – możemy wydać zaopatrzenie tylko na 2 miesiące VIII i IX.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, rabaty itp. nie przysługują na produkty refundowane. W związku z tym niezależnie od posiadanego rabatu w naszym sklepie internetowym, refundacja na towary wydawane na zlecenia będzie liczona według cennika podanego na stronie z towarem.

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI

W związku z Zarządzeniem nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 29.10.2009r. do realizacji zleceń drogą wysyłkową dopuszcza się wyłącznie towary będące środkami pomocniczymi, przysługującymi comiesięcznie (np. pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, sprzęt stomijny itp.). 

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ na pozostałe produkty (laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, ortezy, pasy ortopedyczne, kołnierze ... itp.) należy przedłożyć w punkcie realizacji świadczeń stosowne dokumenty, zapłacić ewentualną kwotę dopłaty wynikająca z prawa do refundacji i odebrać we własnym zakresie refundowany sprzęt.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z refundacji to prawidłowo wypełnione przez lekarza zlecenie (pobierz wypełniony przykładowy wzór zlecenia) z potwierdzonym przez NFZ prawem do pełnej lub częściowej refundacji, a w przypadku odbioru przez osobę inną niż świadczeniobiorca wraz z upoważnieniem. (pobierz wzór upoważnienia).

wniosek-ort-min.jpg
Kliknij aby powiększyć

Kolorem czerwonym oznaczyliśmy dane, na które prosimy zwrócić szczególną uwagę, 

Uwagi:

1.Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysokość refundacji NFZ w % oraz datę ważności zlecenia, jest to termin, w którym można dokonać zakupu i skorzystać z refundacji.

2. W przypadku wpisania przez NFZ zlecenia do kolejki oczekujących na świadczenie, zostanie określony termin, kiedy świadczeniobiorca uzyska prawo do świadczenia, jest to okres oczekiwania w kolejce. 

* NFZ m.in. potwierdza prawo do świadczenia i wysokość refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I części zlecenia

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE (ŚRODKI POMOCNICZE) ZAOPATRZENIA COMIESIECZNEGO

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nam takiego zamiaru (tel. 17 2250122 wew. 26 lub mailoworefundacja@dlapacjenta.pl )celem ustalenia procedury dostawy i zweryfikowania dokumentów. Następnie wypełnione przez lekarza zlecenie w CZĘŚCI A wraz z CZĘŚCIĄ B wydana przez NFZ należy wysłać (najlepiej listem poleconym) na nasz adres:

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta
37-122 Albigowa 1054 A

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zlecenia CZĘŚĆ A i B uprawniającego do refundacji konsultant potwierdzi przyjęcie zamówienia i towar zostanie wysłany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Dla usprawnienia realizacji zamówień na środki pomocnicze refundowane przez NFZ, poniżej przedstawiamy krótki poradnik.

W celu skorzystania z refundacji NFZ na zamówiony towar będący środkami pomocniczymi przysługującymi comiesięcznie należy przesłać nam najlepiej listem poleconym: prawidłowo wypełnione ZLECENIE część A z ważną częścią B ZLECENIA

ZLECENIE CZĘŚĆ B – KARTA NFZ 
– jest wydawana jeden raz na określoną liczbę miesięcy przez NFZ, w którym ubezpieczony jest pacjent, na podstawie pierwszego zlecenia Część A wystawionego przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Ma formę jednej kartki formatu A4 i wydawana jest wyłącznie na dany środek pomocniczy i/lub jego zamienniki, np. na pieluchomajtki. Zawiera informacje o pacjencie, nr ZLECENIA oraz na jaki okres zostało przyznane zaopatrzenie (termin ważności karty). Na str.2 znajduje się tabelka, w której odpowiednio lekarz potwierdza wydanie zlecenia w części A a punkt zaopatrzenia potwierdza wydanie na to zlecenie towaru. 

ZLECENIE CZĘŚĆ A – WNIOSEK – Jest wypełniana w części I przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Część II i III zlecenia wypełniana jest przez punkt realizacji zlecenia, a w części IV potwierdza się odbiór zaopatrzenia. 

Z dniem 1.01.2014r. weszły w życie zmiany dotyczące m.in. kodów środków pomocniczych, ilości wyrobów przysługujących na zlecenie oraz limitów ich finansowania ze środków publicznych (czyli wysokość refundacji NFZ i dopłat pacjenta) w stosunku do lat ubiegłych. Rozporządzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565) 

Na ważnej karcie wydanej przez NFZ mogą mieć Państwo jeszcze stare kody, jednak wniosek musi być wypisany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dlatego przed wysłaniem zleceń prosimy o ich weryfikacje wg poniższego wzoru:

Nowe kody środków oraz limity cenowe i refundacje NFZ od 01-07-2014r. 


Wzór prawidłowo wypełnionego zlecenia przedstawiamy poniżej:

wniosek-ortop2.jpg
Kliknij aby powiększyć

Kolorem czerwonym oznaczyliśmy dane, na które prosimy zwrócić szczególną uwagę, czyli:

I. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA NAGŁÓWKOWA: ZOZ, Gabinetu, NZOZ itp.
II. Czy jest CZYTELNA DATA WYSTAWIENIA ZLECENIA: zlecenie na dany miesiąc/miesiące ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy które upłynęły
III. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA IMIENNA I PODPIS LEKARZA

Przed wysyłką zlecenia wraz z kartą zaopatrzenia warto skontaktować się z nami w celu weryfikacji poprawności dokumentów. Nasz konsultant zwróci szczególną uwagę na w/w pozycje oraz:

1. Jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie 
2. Czy miesiące, na które została wystawiona CZĘŚĆ A mieszczą się w terminie ważności CZĘŚĆ B zlecenia –znajduje się on na pierwszej stronie dokumentu „NFZ potwierdza prawo do pełnej lub częściowej refundacji środka pomocniczego przysługującego comiesięcznie od… do…” np. od 10.2013 do 09.2014 

UWAGA! w przypadku realizacji zleceń drogą wysyłkową, część V zlecenia CZĘŚCI A wypełnia tylko świadczeniodawca - czyli my. Prosimy nie wpisywać tam swoich danych, daty, nr pesel ani innych adnotacji.

Celem rozliczenia z NFZ dołączamy do Państwa wniosku prawidłowo wypełnionePOTWIERDZENIE DOSTAWY TOWARU

Szczegółowych informacji, jak powinno ono wyglądać,, prosimy zasięgnąć przed wysłaniem zlecenia u naszego konsultanta.

UWAGA: jeżeli pacjent ma przyznane zaopatrzenie na kilka rodzajów środków pomocniczych np. cewniki i worki na mocz oraz pieluchomajtki należy przesłać namkomplet dokumentów na każdy typ zaopatrzenia tj. 3 ZLECENIA CZĘŚĆ A i 3 ZLECENIA CZĘŚĆ B każde osobno: jedno na cewniki, jedno na worki i jedno na pieluchomajtki

tekst pochodzi z portalu: dlapacjenta.pl